مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی


نشریه مشترک دانشگاه بیرجند و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

 

مقاله­ های ارسالی بایستی در قلمرو مطالعات ادبیات تطبیقی و از جهت رویکرد و روش، میان ­رشته ­ای باشد و میان ­رشتگی در چکیده، مقدمه و نتیجه به روشنی تبیین شده باشد. لطفاً راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس اقدام به ارسال مقاله نمایید. در صورت عدم رعایت شیوه­ نامه، مقاله جهت اصلاح و تکمیل به نویسنده بازگردانده خواهد شد.